Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ruzne:nacteni_teploty_ze_stranky_a_jeji_preposlani

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

ruzne:nacteni_teploty_ze_stranky_a_jeji_preposlani [2020/10/29 08:28] (aktuální)
multitricker vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Načtení teploty ze stránky a její přeposlání ======
  
 +Autorem je Jiří Liška - [[lisak72@seznam.cz]]\\
 +https://github.com/lisak72/TempSkleniky
 +
 +<file php tmepsender.php>
 +<?php
 +//$templ = file_get_contents('http://192.168.200.123:8247/');
 +//echo $templ;
 +$handle = fopen('http://192.168.200.123:8247','r');
 +stream_set_timeout($handle, 2);
 +if($handle==FALSE) {
 + $handle=fopen('./fail1.html','r');
 +    }
 +$contents = stream_get_contents($handle);
 +fclose($handle);
 +
 +$str=$contents;
 +$from="Teplota venkovni sever:";
 +$to="&deg;C";
 +$contents=getStringBetween($str,$from,$to);
 +
 +function getStringBetween($str,$from,$to)
 +{
 +    $sub = substr($str, strpos($str,$from)+strlen($from),strlen($str));
 +    return substr($sub,0,strpos($sub,$to));
 +}
 +if($contents!=FALSE && $contents!=""){
 +    $contents=trim($contents);
 +    $contents=floatval($contents);
 +    //echo $contents;  //in contents is now float value - outside temperature - value in C grad
 +
 +    $handle2 = fopen('http://butbn.tmep.cz/?skleniky_venku='.$contents,'r');
 +    $response=stream_get_contents($handle2);
 +    fclose($handle2);
 +
 +    echo $response;
 +} //end of if
 +exit
 +?>
 +</file>
 +
 +<file c TempSkleniky.ino>
 +//esp32 WROOM arduino
 +//https://techtutorialsx.com/2018/01/07/esp32-arduino-http-server-over-soft-ap/
 +// client https://randomnerdtutorials.com/esp32-dht11-dht22-temperature-humidity-web-server-arduino-ide/
 +//       https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer/blob/master/examples/ESP_AsyncFSBrowser/ESP_AsyncFSBrowser.ino
 +//       https://github.com/me-no-dev/AsyncTCP
 +//       https://techtutorialsx.com/2018/05/05/esp32-arduino-temperature-humidity-and-co2-concentration-web-server/
 +// dallas more sensors https://randomnerdtutorials.com/esp32-with-multiple-ds18b20-temperature-sensors/
 +//hw  https://randomnerdtutorials.com/installing-the-esp32-board-in-arduino-ide-windows-instructions/
 +// hw ESP32 Wroover module, standard configuration
 +// ntp client from https://github.com/gmag11/NtpClient
 +// cidla kabel hneda +5V; zelena GND; zluta DATA
 +// Jiri Liska, liska.tbn@gmail.com, Trebon, Czech Rep.
 +// new hardware
 +//20200131001
 +#include "WiFi.h"
 +#include "ESPAsyncWebServer.h"
 +#include "OneWire.h"
 +#include "DallasTemperature.h"
 +#include <TimeLib.h> //TimeLib library is needed https://github.com/PaulStoffregen/Time
 +#include <NtpClientLib.h> //Include NtpClient library header  https://github.com/gmag11/NtpClient
 +
 +//<SETUP>
 +const byte DallasPin=19;
 +const byte DallasPowerPin=33;
 +const byte LED=13; 
 +const bool WebServerOn=1;
 +const bool WebServer1On=0;
 +const String deviceName="02_Skleniky prava strana (vychodni)";
 +//<SENSOR1>
 +const bool Sensor1=1;
 +//DeviceAddress internal1Adr={0x28,0xaa,0x96,0x83,0x1d,0x13,0x2,0xa8};
 +DeviceAddress internal1Adr={0x28,0xaa,0x43,0x84,0x1d,0x13,0x2,0xa2};
 +const String Sensor1Place="Teplota chodba prava: ";
 +//</SENSOR1>
 +//<SENSOR2>
 +const bool Sensor2=1;
 +//DeviceAddress external2Adr={0x28,0xaa,0x43,0x84,0x1d,0x13,0x2,0xa2};
 +DeviceAddress external2Adr={0x28,0xaa,0x96,0x83,0x1d,0x13,0x2,0xa8};
 +const String Sensor2Place="Teplota koje krajni sever: ";
 +//</SENSOR2>
 +//<SENSOR3>
 +const bool Sensor3=1;
 +DeviceAddress external3Adr={0x28,0xff,0x36,0xa0,0x42,0x18,0x1,0x43};
 +//0x30,0x1f,0xfb,0x3f,0x40,0x3c,0xfc,0x3f
 +const String Sensor3Place="Teplota koje krajni jih: ";
 +const float calibration3=0.0;
 +//</SENSOR3>
 +int counter;
 +const float tempLimit=5.0;
 +float t1=-99.0, t2=-99.0,t3=-99.0,t4=-99.0;
 +String bcgcolor="red";
 +//<WIFICLIENT>
 +bool CLIENT=1;
 +const char *ssid = "BUArealBridge";
 +const char *password = "************";
 +//</WIFICLIENT>
 +//<WIFISERVER>
 +bool AP=0;
 +const char* APssid="TermAP";
 +const char* APpassword="************";
 +IPAddress APIP(192,168,60,1);
 +IPAddress APGW(192,168,60,1);
 +const IPAddress IPMask(255,255,255,0);
 +//</WIFISERVER>
 +//<WEBSERVER>
 +String tempWeb="not connected";
 +String tempWebFin="not connected";
 +String head01="<!DOCTYPE html>\n <html>\n <head>\n <meta http-equiv=\"refresh\" content=\"15\" />\n <meta http-equiv=\"Cache-Control\" content=\"no-cache, no-store, must-revalidate\" /> \n <title>"+deviceName+"</title>\n </head>\n <body style=background-color:";
 +//String head01="<!DOCTYPE html>\n <html>\n <head>\n <meta http-equiv=\"refresh\" content=\"15\" />\n <title>"+deviceName+"</title>\n </head>\n <body style=background-color:";
 +const String tail03="</h1> \n </body>\n </html>\n";
 +const bool Debug=0;
 +//</WEBSERVER>
 +//</SETUP>
 +
 +OneWire DallasOW(DallasPin);  //create instance Onewire
 +DallasTemperature Sensors(&DallasOW); //create instance Dallas (use OneWire)
 +
 +AsyncWebServer server(80);
 +WiFiServer server1(80); 
 +
 +float nactiTeplotu(int index){
 +  Sensors.requestTemperatures();
 +  return(Sensors.getTempCByIndex(index));
 +}
 +
 +float nactiTeplotuAddr(DeviceAddress adr){
 +  Sensors.requestTemperatures();
 +  return(Sensors.getTempC(adr));
 +}
 +
 +String searchAddr()
 + {
 +  String addrs="<br>";
 +  byte addr[8];
 +  DallasOW.search(addr);
 +  for(int i=0; i<8;i++){
 +    addrs+=String(addr[i], HEX);
 +    addrs+=":";
 +  }
 +  return addrs;
 + }
 +
 +void blinkLed(){
 +  digitalWrite(LED, HIGH);
 +  delay(20);
 +  digitalWrite(LED, LOW);
 +  delay(50);
 + }
 +
 +void setBackgroundColor(float measTemp){
 +  if(measTemp<tempLimit) bcgcolor="red";
 +  else bcgcolor="green";
 + }
 +
 + void setBackgroundColor(float measTemp1, float measTemp2){
 +  if((measTemp1<tempLimit)|| (measTemp2<tempLimit)) bcgcolor="red";
 +  else bcgcolor="green";
 + }
 +
 + void setBackgroundColor(float measTemp1, float measTemp2, float measTemp3){
 +  if((measTemp1<tempLimit)|| (measTemp2<tempLimit)|| (measTemp3<tempLimit)) bcgcolor="red";
 +  else bcgcolor="green";
 + }
 +
 + void readingTempCorrect(float tt){
 +  if(tt<(-120.0)){
 +    counter++;
 +    if(counter>5) ESP.restart(); 
 +  }
 + }
 + 
 +void setup(){
 +if(Debug){
 +    AP=1; 
 +    CLIENT=0;
 +    head01="<!DOCTYPE html>\n <html>\n <head>\n \n <title>"+deviceName+"</title>\n </head>\n <body style=background-color:";
 +  }
 +Serial.begin(115200);
 +pinMode(LED, OUTPUT);
 +pinMode(DallasPowerPin, OUTPUT); 
 +digitalWrite(LED, LOW);
 +//Dallas reset
 +pinMode(DallasPowerPin, OUTPUT);
 +pinMode(DallasPin, OUTPUT);
 +digitalWrite(DallasPowerPin, LOW);
 +digitalWrite(DallasPin, LOW);
 +delay(1000);
 +digitalWrite(DallasPowerPin, HIGH);
 +pinMode(DallasPin, INPUT);
 +//end of Dallas reset
 +NTP.begin ("147.231.248.1", 1, true);
 +
 +//WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
 +WiFi.mode(WIFI_STA);
 +
 +if(CLIENT){
 +  WiFi.begin(ssid, password);
 +    while(WiFi.status()!= WL_CONNECTED)
 +      {
 +    delay(500);
 +    Serial.print(".");
 +    blinkLed();
 +    counter++;
 +    if(counter>50) ESP.restart(); 
 +      }
 +  counter=0;
 +}
 +
 +if(AP){
 +  WiFi.softAP(APssid,APpassword);
 +  WiFi.softAPConfig(APIP, APGW, IPMask);
 +  Serial.println(WiFi.softAPIP());
 +  }
 +
 +digitalWrite(LED, HIGH); //IF WL CONNECTED
 + Serial.println("");
 +  Serial.println("WiFi connected");
 +  Serial.println("IP address: ");
 +  Serial.println(WiFi.localIP());
 +  
 +Sensors.begin(); //start comm with Dallas sensor
 +
 +if(WebServerOn){  
 +  server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
 +    request->send(200, "text/html",head01+bcgcolor+">\n" +tempWebFin +tail03);
 +    //request->send(200, "text/plain", temp01);
 +  }); 
 +  server.begin();
 +}
 +
 +if(WebServer1On){  
 +  server1.begin();
 +}
 +
 +} //end of setup part
 +
 + 
 +//String temp01, temp02; 
 +void loop(){
 +  if(CLIENT && WiFi.status()!= WL_CONNECTED) {
 +    digitalWrite(LED, LOW);
 +    WiFi.reconnect();
 +    delay(20000);
 +    if(WiFi.status()!= WL_CONNECTED) ESP.restart();
 +  }
 +    else digitalWrite(LED, HIGH);
 +  t1=nactiTeplotuAddr(internal1Adr);
 +  tempWeb="<h1> \n"+NTP.getTimeDateString()+" Signal: "+WiFi.RSSI()+"    Dev: "+deviceName;
 +  delay(10);
 +  if(Sensor1){
 +      tempWeb+="\n <br>"+Sensor1Place;
 +      tempWeb+="     ";
 +      tempWeb+=String(t1,2)+" &deg;C"; 
 +    }
 + if(Sensor2){
 +    delay(10);
 +    t2=nactiTeplotuAddr(external2Adr);
 +    tempWeb+="\n <br>"+Sensor2Place;
 +    tempWeb+="     ";
 +    tempWeb+=String(t2,2)+" &deg;C";
 +    }
 + if(Sensor3){
 +    delay(10);
 +    t3=nactiTeplotuAddr(external3Adr);
 +    t3-=calibration3;
 +    tempWeb+="\n <br>"+Sensor3Place;
 +    tempWeb+="     ";
 +    tempWeb+=String(t3,2)+" &deg;C"; 
 +    }
 +  readingTempCorrect(t1);//check if temp is in normal interval
 +  readingTempCorrect(t2);
 +  readingTempCorrect(t3); 
 +  setBackgroundColor(t1,t2,t3);
 +  if(Debug){
 +    DallasOW.reset_search();
 +    tempWeb+="</h1> \n <br>"+searchAddr()+"\n <br>"+searchAddr()+"\n <br>"+searchAddr()+"\n <br>"+searchAddr()+"\n <br>"+searchAddr();
 +  }
 +tempWebFin=tempWeb;
 +delay(5000);
 +  }
 +</file>
ruzne/nacteni_teploty_ze_stranky_a_jeji_preposlani.txt · Poslední úprava: 2020/10/29 08:28 autor: multitricker