Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ruzne:srazkomer_ms-wh-sp-rg

Srážkoměr MS-WH-SP-RG

Jedná se o kód v testovací fázi, o který se autor podělil. Poptávalo mě už více uživatelů, že by srážky chtěli měřit, tak pokud kód vylepšíte nebo máte vlastní řešení, tak se o něj prosím podělte na multi@tricker.cz.

Obecně je srážky potřeba měřit jako samostatné čidlo a v administraci TMEPu zvolit typ „Spotřeba“ - aby se zaslané hodnoty sčítaly. Nicméně kód níže si je sčítá sám za 1 den, takže tady by to naopak bylo na škodu.

Autor: Jan Vašák (vasak.jv@seznam.cz)

Úvodní informace

Používám sadu čidel k meteostanici DS-15901, k sehnání např. zde: Hadex nebo ještě lépe samotný srážkoměr LáskaKit, datasheet. Pro Arduino existuje knihovna pro anemometr i srážkoměr. Srážkoměr je v kódu přírůstkový a má nastavené nulování po půlnoci. Jistě lze vymyslet i jinak. Tato verze kódu je mladá (1 den) a je ve fázi testování. Vzhledem k nulování každý den lze tedy využít i jiný typ čidla než „spotřeba“.

 1. ESP32.
 2. Implementováno OTA s heslem admin.
 3. Data ze srážkoměru, směr a rychlost větru, teplota vlhkost z DHT22, tlak z BMP280. Připojení na wifi a kontrola - v případě výpadku opětovné připojení.
 4. Web sériový monitor (asi zbytečnost).
 5. Logování každých 5 minut.

Kód programu

#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
#include <DHT.h>
#include <SparkFun_Weather_Meter_Kit_Arduino_Library.h>
#include <ArduinoOTA.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
#include <WebSerial.h>
#include <time.h>
 
#define DHTPIN 21
#define DHTTYPE DHT22
#define BMPSDAPin 22
#define BMPSCLPin 23
#define rainSensorPin 25
#define windSpeedSensorPin 4
#define windDirectionPin 36
#define BMP280_ADDRESS 0x76 // nebo 0x77, pokud je senzor nastaven na jinou adresu
 
const char* ssid = "nazev_site";
const char* password = "heslo_site";
const char* domain1 = "http://domena1.tmep.cz/";
const char* domain2 = "http://domena2.tmep.cz/";
 
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
Adafruit_BMP280 bmp;
SFEWeatherMeterKit weatherMeterKit(windDirectionPin, windSpeedSensorPin, rainSensorPin);
 
AsyncWebServer server(80);
 
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 300000; // 5 minut v ms
 
void checkWiFiConnection() {
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  Serial.println("WiFi connection lost. Reconnecting...");
  WiFi.disconnect();
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
   delay(1000);
   Serial.println("Reconnecting to WiFi...");
  }
  Serial.println("Reconnected to WiFi");
 }
}
 
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 Wire.begin(BMPSDAPin, BMPSCLPin);
 
 // Initialize DHT sensor
 dht.begin();
 
 // Initialize BMP280 sensor with explicit address
 if (!bmp.begin(BMP280_ADDRESS)) {
  Serial.println("Nemohu najit BMP280 - zkontroluj zapojeni!");
 } else {
  Serial.println("BMP280 inicializovan.");
 }
 
 // Begin weather meter kit
 weatherMeterKit.begin();
 
 // Connect to Wi-Fi
 WiFi.begin(ssid, password);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(1000);
  Serial.println("Pripojuji se k WiFi...");
 }
 Serial.println("Pripojeno k WiFi");
 Serial.print("IP Addresa: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
 
 // Setup OTA
 ArduinoOTA.setHostname("esp32");
 ArduinoOTA.setPassword("admin");
 
 ArduinoOTA.onStart([]() {
  String type;
  if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
   type = "sketch";
  } else { // U_SPIFFS
   type = "filesystem";
  }
  Serial.println("Start aktualizace " + type);
 });
 ArduinoOTA.onEnd([]() {
  Serial.println("\nEnd");
 });
 ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
  Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
 });
 ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
  Serial.printf("Error[%u]: ", error);
  if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
   Serial.println("Chyba autentizace");
  } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
   Serial.println("Begin Failed");
  } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
   Serial.println("Connect Failed");
  } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
   Serial.println("Receive Failed");
  } else if (error == OTA_END_ERROR) {
   Serial.println("End Failed");
  }
 });
 ArduinoOTA.begin();
 
 // Initialize WebSerial
 WebSerial.begin(&server);
 
 // Serve a simple web page to show IP address and debugging info
 server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
  String html = "<html><body><h1>ESP32 Debug Info</h1>";
  html += "<p>IP Address: ";
  html += WiFi.localIP().toString();
  html += "</p>";
  html += "<p><a href=\"/webserial\">Open WebSerial Debug</a></p>";
  html += "</body></html>";
  request->send(200, "text/html", html);
 });
 
 server.begin();
 
 Serial.println("Meteostanice v chodu");
 
 configTime(3600, 3600, "pool.ntp.org"); // NTP server for time synchronization with CET/CEST
 while (!time(nullptr)) {
  Serial.println("Cekam na synchronizaci NTP...");
  delay(1000);
 }
}
 
void loop() {
 unsigned long currentMillis = millis();
 
 // OTA handling
 ArduinoOTA.handle();
 
 // Check WiFi connection
 checkWiFiConnection();
 
 // Only run sensor code at the specified interval
 if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
  previousMillis = currentMillis;
 
  float humidity = NAN;
  float temperatureDHT = NAN;
  float pressure = NAN;
 
  // Read DHT sensor
  humidity = dht.readHumidity();
  temperatureDHT = dht.readTemperature();
  if (isnan(humidity) || isnan(temperatureDHT)) {
   Serial.println("Nepodarilo se nacist data z DHT senzoru!");
   humidity = 0.0;
   temperatureDHT = 0.0;
  }
 
  // Read BMP280 sensor
  pressure = bmp.readPressure() / 100.0F;
  if (isnan(pressure)) {
   Serial.println("Nepodarilo se nacist data z BMP280 senzoru!");
   pressure = 0.0;
  }
 
  // Read weather meter kit sensors
  float rainAmount = weatherMeterKit.getTotalRainfall();
  float windSpeed = weatherMeterKit.getWindSpeed();
  int windDirection = weatherMeterKit.getWindDirection();
  int rssi = WiFi.RSSI();
  float voltage = analogRead(36) * (3.3 / 4096.0); // Měření napětí ESP32, upravit podle potřeby
 
  // Log data to domain1
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
   HTTPClient http;
   String url1 = String(domain1) +
          "?temp=" + String(temperatureDHT, 1) +
          "&humi=" + String(humidity, 1) +
          "&pres=" + String(pressure, 1) +
          "&v=" + String(voltage, 2) +
          "&rssi=" + String(rssi);
   Serial.println("Sending HTTP GET request to domain1:");
   Serial.println(url1); // Výpis URL pro domenu1
   http.begin(url1);
   int httpCode1 = http.GET();
   if (httpCode1 > 0) {
    Serial.printf("HTTP GET success, code: %d\n", httpCode1);
    WebSerial.print("HTTP GET success, code: " + String(httpCode1) + "\n");
   } else {
    Serial.printf("HTTP GET failed, error: %s\n", http.errorToString(httpCode1).c_str());
    WebSerial.print("HTTP GET failed, error: " + String(http.errorToString(httpCode1).c_str()) + "\n");
   }
   http.end();
  } else {
   Serial.println("WiFi not connected");
  }
 
  // Log data to domain2
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
   HTTPClient http;
   String url2 = String(domain2) +
          "?winds=" + String(windSpeed, 1) +
          "&windd=" + String(windDirection) +
          "&rain=" + String(rainAmount, 1) +
          "&v=" + String(voltage, 2) +
          "&rssi=" + String(rssi);
   Serial.println("Sending HTTP GET request to domain2:");
   Serial.println(url2); // Výpis URL pro domenu2
   http.begin(url2);
   int httpCode2 = http.GET();
   if (httpCode2 > 0) {
    Serial.printf("HTTP GET success, code: %d\n", httpCode2);
    WebSerial.print("HTTP GET success, code: " + String(httpCode2) + "\n");
   } else {
    Serial.printf("HTTP GET failed, error: %s\n", http.errorToString(httpCode2).c_str());
    WebSerial.print("HTTP GET failed, error: " + String(http.errorToString(httpCode2).c_str()) + "\n");
   }
   http.end();
  } else {
   Serial.println("WiFi not connected");
  }
 }
 
 // Daily reset at midnight
 struct tm timeinfo;
 if (!getLocalTime(&timeinfo)) {
  Serial.println("Failed to obtain time");
  return;
 }
 if (timeinfo.tm_hour == 0 && timeinfo.tm_min == 0 && timeinfo.tm_sec == 0) {
  weatherMeterKit.resetTotalRainfall();
  Serial.println("Daily rainfall reset");
  delay(1000); //Ochrana pred vicenasobnym resetem
 }
}